Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Kompetencja Rady Powiatu - Rada powiatu - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Kompetencja Rady Powiatu

 

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.

DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI RADY POWIATU NALEŻY:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. określenie ilości i rodzaju komisji stałych,
 3. wybór i odwołanie zarządu lub jego poszczególnych członków oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 4. określanie liczby członków zarządu, w tym liczby członków etatowych,
 5. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 6. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,
 7. uchwalanie budżetu powiatu,
 8. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych uchwałami,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
  2. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 11. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 14. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 15. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 16. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 18. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 19. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Lubuskie Warte zachodu
 • Służba Celna
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x