Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Polski
English
Deutsch
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

 

Pobierz PDF

Nieodpłatna pomoc prawna

 

INFORMACJA

Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego

w sprawie lokalizacji punków nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego udzielana jest
w dwóch punktach, które rozpoczęły działanie od dnia 1 stycznia 2016 roku:

Punkt 1. usytuowany w lokalu biurowym nr 5 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, według harmonogramu:

 poniedziałki  - w godz. od 12:00 do 16:00

wtorki - w godz. od 11:30 do 15:30

środy - w godz. od 7:30 do 11:30

czwartki - w godz. od 8:00 do 12:00

piątki - w godz. od 9:00 do 13:00

Punkt 2.  usytuowany w lokalu biurowym nr 6 znajdującym się w ratuszu przy ul. Kościuszki 31 
w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, według harmonogramu:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki – w godz. od 8:00 do 12:00

czwartki – w godz. od 14:00 do 18:00

                  

                                                                                                                  Starosta 
                                                                                                      Strzelecko – Drezdenecki 
                                                                                                        (-) Edward Tyranowicz

 

Od dnia 1 stycznia 2016r. Powiat Strzelecko – Drezdenecki realizuje zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz.U. z 2015r., poz. 1255). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1255/1

 

 Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

 Ustawa stanowi, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
  o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub 
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub 
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub 
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub 
 6. która ukończyła 65 lat, lub 
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Co obejmuje pomoc prawna?

 Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawne    go, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 Poza zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej pozostają pisma procesowe w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ustawa pozwala zatem na udzielanie pomocy w sporządzaniu pism, które takie postępowania mają wszcząć (np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, pozew, wniosek wszczynający sprawę sądową w postępowaniu nieprocesowym, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na ostateczną decyzję administracyjną). Podkreślić należy, że ustawa nie wyłącza w tym miejscu spraw administracyjnych.

Ponadto nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 Co należy zrobić, żeby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

 Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną należy wykazać swoje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej,  poprzez przedłożenie odpowiedniego dokumentu:

 1. oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa 
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej z racji wieku przedkłada tylko dokument stwierdzający tożsamość;
 6. osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty składa oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

 

Beata Gajowczyk
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Lubuskie Warte zachodu
 • Służba Celna
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x